- Allmänna villkor -

Allmännavillkor för CM Car Management AB:s tjänster

1. Omfattning ochtillämpning

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) reglerar villkoren för nyttjande av CM CarManagement AB:s, org.nr 559158-6945, (”CM”) tjänster, dvs. samtliga tjänster som erbjuds av CM, inklusive den information som ges av CM:s anställda, och som återfinns på CM:s hemsida (”Tjänsten”).Villkoren är inte applicerbara på CM:s samarbetspartners tjänster om detta inte uttryckligen anges i Villkoren.

Tjänsten omfattar bland annat upphämtande och därefter in- och utvändig tvätt av fordon,främst bilar, byte av däck och bilbesiktning åt beställare (avtalspart) som närmare anges i det dokument till vilket Villkoren utgör bilaga (”Avtalet”). Vid eventuella motsägelser mellan det som anges i Avtalet och det som anges i Villkoren, ska det som anges i Avtalet äga företräde.

Med ”Beställaren” avses kund,samarbetspartner eller annan aktör som på kommersiella eller andra grunder tar del av Tjänsten.

CM och Beställaren kallas även individuellt för ”Part” och gemensamt för ”Parterna”.

2. Ikraftträdande

Villkoren träder i kraft i samband med beställning av Tjänsten eller ingående av annat avtal innehållandes Tjänsten och undertecknande av Avtalet.

3. CM:s åtaganden

CM ska tillhandahålla Tjänsten efter bästa förmåga och i enlighet medbestämmelserna i Avtalet.

4. Beställarens åtaganden

Beställaren ska tillhandahålla CM det eller de fordon som skall omfattas av Tjänsten och den information som erfordras för utförande av Tjänsten, samt i övrigt vad som framgår av Avtalet.

Beställaren ska omgående meddela CM vid ändrade förhållanden som kan komma att påverka tillhandahållandet av Tjänsten, se även punkten nedan avseende avbeställning.

5. Varaktighet

Villkoren gäller från den dag Avtalet undertecknats och intill dess att Tjänsten har fullständigt levererats och Tjänsten ej längre nyttjas eller innehas av Beställaren (”Avtalstiden”). Avsnitten om marknadsföring, immateriella rättigheter, personuppgifter och sekretess skall dock gälla även efter Avtalstiden.

6. Överlåtelse

Part får inte helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan den andre partens skriftliga godkännande. CM har dock rätt att överlåta Avtalet till annat företag inom samma företagsgrupp som CM. Nyttjande av underleverantörer, såsom biltvättar, och då avtal finns mellan CM och underleverantören,skall inte betraktas som överlåtelse av rättigheter eller skyldigheter.

7. Sekretess

CM förbinder sig att inte för tredje man avslöja Konfidentiell Information, vilken CM erhåller från den andra parten eller som framkommer vid tillhandahållandet av Tjänsten. CM förbinder sig att tillse att anställda, inte till utomstående vidarebefordrar Konfidentiell Information.

Med ”KonfidentiellInformation” avses konfidentiell eller upphovsrättsskyddad information eller material tillhörandes endera Part eller dess intressebolag, inklusive men inte begränsat till, undersökningsdata, produkter, rapporter, processer, teknologi,företagshemligheter, forskning och utvecklingsplaner eller intern information

Såsom konfidentiell information ska inte anses: (i) information som är allmänt känd och som har blivit allmänt känd på annat sätt än genom brott mot detta avsnitt 7; (ii) information som Part kan visa att denne redan kände till innan Part mottog informationen; (iii) information som självständigt framtagits av anställda hos Part eller av uppdragstagare anlitad av Part; samt (iv)information vars röjande Part skriftligen godkänt i förväg.

Båda Parter ska vidta rimliga åtgärder för att skydda den andra Partens konfidentiella information.Sådana åtgärder skall minst motsvara de åtgärder som respektive Part vidtar för att skydda sin egen konfidentiella information. Ingen av Parterna äger rätt att använda den andre Partens konfidentiella Information utöver vad som är nödvändigt för att utföra sina respektive åtaganden under Avtalet och Villkoren. Parterna åtar sig att tillse att Konfidentiell Information endast tillhandahålls anställda, underleverantörer och konsulter för vilka informationen är nödvändig för att uppfylla dess åtaganden i anledning av Avtalet och Villkoren.

8. Immateriella rättigheter

Samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte begränsat till, varumärken,design- och mönsterrättigheter, upphovsrättigheter, patent, know-how,firmarättigheter, mjukvara, databaser, tekniska plattformar, dokumentation,undersöknings- och marknadsföringsmetoder, koncept och format som innehas av CM vid tiden för Avtalets och Villkorens ingående förblir CM:s egendom. Avtalet och Villkoren innebär inte någon överföring av Immateriella Rättigheter till Beställaren.

9. Marknadsföring

CM äger rätt att citera, eller på annat sätt hänvisa till, Beställaren i marknadsföringssyfte, men endast ange namn om Beställaren ger sitt godkännande.

10. Ansvarsfriskrivning

Tjänsten tillhandahålls i ”befintligt skick”, utan några explicita eller implicita garantier avseende resultat av Tjänsten annat än vad som anges under punkten”kundnöjdhet”.

De övriga garantier som angivits i Avtalet eller Villkoren är de enda garantier som uppställs och de ersätter alla andra garantier, skriftliga och muntliga,uttryckliga eller underförstådda som kan ha lämnats inom ramen för Parternas överenskommelse.

11. Ansvarsbegränsning

CM ansvarar inte i något fall för indirekta skador och förluster såsom produktionsbortfall, utebliven vinst, skador som uppstår hos tredje man,förlust eller förvanskning av data eller andra följdskador.

CM:smaximala ersättningsansvar enligt Avtalet och Villkoren motsvarar vad CM eller Beställaren kan få ersättning via sina egna försäkringar eller ett värdemotsvarande vad Beställaren har betalat för Tjänsten.

12. Försäkring

CM innehar fullförsäkring i försäkringsbolaget IF vid utförandet av Tjänsten.Försäkringen har nummer NM181518-2082-01. För att priset påTjänsten skall bli bästa möjliga har CM valt att utelämna ersättning för glasskador eller stenskott i nämnd egen försäkring. Sådana skador regleras via Beställarens egen försäkring och CM ersätter fullt ut Beställarens aktuella självrisk mot uppvisning av försäkringsbrev.

13. Anställda och underleverantörer

CM:s anställda och underleverantörer möter branschens högsta standard i form av utbildning och övrigt för leverans av Tjänsten.

14. Kundnöjdhet

Motbakgrund av CM:s strävan att Beställaren skall uppleva Tjänsten som synnerligen prisvärd och förstklassig åtar sig CM att i görligaste mån gå längre än vad Villkoren anger för att Beställaren skall uppleva Tjänsten som hundraprocentig.

15. Avbokning

Följande skall gälla avbokning (som skall vara skriftlig för att vara giltig): Om Beställaren avbokar Tjänsten mer än 24 timmar innan avtalad tid före Tjänstensibruktagande skall Beställaren inte erlägga något. Om avbeställning sker senare än tjugofyra (24) timmar före Tjänstens i bruktagande skall Beställaren erlägga halva kostnaden för Tjänsten. Om CM försöker nå Beställaren på avtalad tid och plats enligt Avtalet och Beställaren inte infinner sig för fullgörande av sin del av Tjänsten skall Beställaren erlägga halva kostnaden för avtalad och beställd Tjänst.

16. Mervärdesskatt

Alla ekonomiska bestämmelser i Avtalet och Villkoren innefattar mervärdesskatt om Beställaren är en privatperson; i annat fall skall kostnaderna beräknas utan mervärdesskatt.

17. Ändringar

Ändringar av och tillägg till Avtalet eller Villkoren ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av Parterna.

18. Reklamation

Fel eller brist hänförlig till Tjänsten ska av Beställaren omgående skriftligen reklameras till CM. Fel eller brist som upptäcks av Beställaren efter det att Tjänsten levererats ska skriftligen reklameras senast inom tio (10) dagar från att Tjänsten avslutats. Reklamationen ska innehålla tydlig information om felets eller bristens art och omfattning.

Beställarens rätt till skadestånd eller prisavdrag är förverkad om Beställaren inte reklamerar inom föreskriven tid och på föreskrivet sätt. CM ska efterreklamation beredas tillfälle att inom skälig tid avhjälpa felet eller bristen,innan Beställaren framställer anspråk på skadestånd eller återbetalning.

19. Brott mot Villkoreneller Avtalet

Oavsett vad som stadgas i Villkoren i övrigt har CM rätt att neka Beställaren fortsatt användning av CM:s Tjänster med omedelbar verkan och utan rätt till återbetalning av redan erlagd betalning i den händelse att (i) Beställaren försätts i konkurs, blir föremål för företagsrekonstruktion, ansöker om ackord, ställer inbetalningarna, träder i likvidation eller på annat sätt anses vara på obestånd;(ii) Beställaren i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet eller Villkoren och, om rättelse är möjlig att vidta, underlåter att vidta rättelse inom trettio (30) dagar från mottagandet av skriftlig anmodan därom; eller (iii) Beställaren, utan att särskild omständighet föreligger, vid upprepade tillfällen åsidosätter sina skyldigheter under Avtalet eller Villkoren, där upprepade tillfällen avser minst två tillfällen under ensamman hängande sexmånadersperiod.

Bryter Beställaren mot bestämmelse i Avtalet har CM, oavsett om uppsåt eller oaktsamhet kan påvisas, rätt till skadestånd för all den skada Ungdomsbarometern åsamkats i anledning av kontraktsbrottet. Vid väsentligt kontraktsbrott från Beställarens sida har Ungdomsbarometern dessutom rätt att häva Avtalet.

13. Fakturering och pris

Priset för Tjänsten följer av Avtalet och fakturering sker med betalningsvillkor trettio(30) dagar netto i samband med beställning av Tjänsten.

14. Fullständig reglering

Avtalet och Villkoren utgör Parternas fullständiga reglering av Beställarens användande av Tjänsten och innehållet i Avtalet och Villkoren ersätter tidigareöverenskommelser eller utfästelser oavsett om de är muntliga eller skriftliga.

15. Force Majeure

Om Parts möjligheter att fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet förhindras på grund av omständigheter utom dennes kontroll, inklusive men inte begränsat till krig, naturkatastrof, strömavbrott, brand och strejk ska den Part som drabbats av sådan omständighet vara befriad från att fullgöra sina skyldigheter och från påföljd för underlåtenhet att fullfölja viss förpliktelse. För att få sådan befrielse ska Part som påkallar befrielse enligt denna klausul omedelbart underrätta den andra Parten härom.

För det fall en befriande omständighet föreligger under en längre tid än [2] månader har Part rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

16. Personuppgifter

CM ansvarar för att följa tillämplig lagstiftning avseende behandling av personuppgifter och användning av cookies vid tillhandahållande av Tjänsten. Se separat integritetspolicy.

17. Tvist

Avtalet och Villkoren har upprättats och ska tolkas i enlighet med svensk materiellrätt.

Tvister som uppstår i anledning av Avtalet eller Villkoren ska slutligt avgöras av allmändomstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.

------------

Senaste uppdatering av Villkoren, [30 september 2018]

Följ oss på sociala medier

Företagsuppgifter

© Copyright 2018, carmanagement AB